Termomodernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ze Środków RPO

„Termomodernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
SP ZOZ w Lesku oraz wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej
w celu poprawy efektywności wykorzystania
infrastruktury energetycznej budynku”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa II. Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna


Całkowita wartość projektu: 1 201 309,01 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 869 813,27 PLN

Cel bezpośredni projektu:

• Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej,
Cele pośrednie projektu:
• Poprawa energochłonności oraz racjonalizacja zużycia energii,
• Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
• Obniżenie zapotrzebowania na energię o 52,88%,
• Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii o 1 046,38 GJ/rok,

• Poprawa komfortu pracy personelu oraz warunków leczenia pacjentów.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.spzozlesko.pl | www.rpo.podkarpackie.pl

Program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w Bieszczadach

Program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w Bieszczadach dobiegł końca.
Realizowany  był od października 2008 r. do 30 kwietnia 2011 r.
Planowane wydatki projektu wyniosły  416 508 Euro, a całkowite wydatki wyniosły 446 226 Euro i były wyższe od planowanych o 29 718 Euro.   Z zaoszczędzonych pieniędzy przeznaczonych na realizację projektu badań przesiewowych zakupiono za zgodą Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie   wideoduodenoskop z myjnią automatyczną. Sprzęt jest  zamontowany w Pracowni Endoskopii i jest wykorzystany  do diagnostyki raka układu pokarmowego i przewodów żółciowych. Wartość wszystkich urządzeń medycznych zakupionych do realizacji projektu oraz  sprzętu zakupionego do jego  promocji wyniosła 337 313 Euro.


Osiągnięto wyższy niż planowano wskaźnik  "Liczba zakupionego sprzętu medycznego". Planowano 9, a zrealizowano 11.
W ramach działań promocyjnych w celu poprawy frekwencji osób zgłaszających się na badania wysłano 20 575 imiennych zaproszeń (planowano 15 300) nie przekraczając budżetu. Uroczystemu otwarciu projektu nadano charakter oficjalny z udziałem przedstawicieli władz samorządu wojewódzkiego, miejsko-gminnego i powiatowego. Uroczystościom  towarzyszyli przedstawiciele lokalnych mediów. 2 stacje TV oraz 2 stacje radiowe wyemitowały program.  Dodatkowo wyemitowano spot  telewizyjny. Opublikowano 9 anonsów prasowych oraz 3 artykuły w prasie lokalnej. 
Celem projektu było wykrycie chorób cywilizacyjnych, w tym raka piersi, chorób układu krążenia i  chorób układu oddechowego poprzez wdrożenie trzech programów badań przesiewowych w Bieszczadach z ogólnym celem zmniejszenia umieralności.
Wszystkie założenia w projekcie zostały osiągnięte, aczkolwiek  odpowiedź na zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych była mniejsza niż planowano. To sprawiło, że mniej osób zostało objętych badaniem i skorzystało  z projektu.  Osiągnięto niższy  wynik w porównaniu do zainwestowanego czasu, pieniędzy i  zaangażowania. Dodatkowe zaproszenia wysyłane  do grupy docelowej, odczytywane ogłoszenia w Kościołach, prowadzone działania promocyjne w mediach nie przyniosły  oczekiwanych rezultatów. Jednym z powodów jest wciąż niska świadomość  społeczeństwa małych miasteczek i wsi.


W ciągu 22 miesięcy tj. od czerwca 2009 do kwietnia 2011 przebadano 5 475 osób w trzech programach  profilaktycznych.  W programie kardiologicznym na  1784  pacjentów w grupie wiekowej kobiet i mężczyzn 35-45 lat u  177  wykryto choroby układu krążenia. W programie pulmonologicznym w tej samej grupie wiekowej u 259 pacjentów na 1 559 przebadanych wykryto choroby układu oddechowego. 506 pacjentów skierowano do lekarzy rodzinnych celem kontroli badań i leczenia.  Największe zainteresowanie wykazały kobiety w  screeningu onkologicznym. W tym programie frekwencja była największa i przyniosła wymierne korzyści  kobietom biorącym udział w programie. Grupę docelową  w  ilości 2132  stanowiły kobiety w wieku 40-60 lat.  W wyniku pogłębionych badań  (213 badańUSG)  wykryto 11 przypadków wymagających konsultacji onkologicznej  w tym 4 przypadki poważne z pobraniem materiału histopatologicznego.    Beneficjent zakupił nowoczesny sprzęt, dzięki któremu jakość oferowanych usług medycznych w ramach projektu była na wysokim poziomie.
Jak wynika z powyższego wszystkie założone w projekcie wskaźniki  zostały zrealizowane.
Beneficjent dysponując  wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym,  pomimo zakończenia projektu, realizuje od maja 2011 r. kolejny program wykrywania raka piersi u kobiet  dla grupy docelowej w wieku 50 - 69 lat  i będzie od stycznia 2012 realizował profilaktyczny  program zapobiegania chorobom układu krążenia.


Celem ogólnym projektu była redukcja wskaźnika umieralności oraz poprawa jakości życia
w regionie. Ważnym dla realizacji projektu był aspekt społeczny. Program pozwolił na wyrównanie szans w regionie Bieszczady, ponieważ umożliwił powszechny dostęp do bezpłatnych badań grupie docelowej kobiet i mężczyzn. Realizacja projektu przyczyniła się do rozpowszechnienia badań profilaktycznych, promocję zdrowia, zaszczepienie nawyku regularnego poddawania się profilaktycznym badaniom. Ważną rolę odegrał wykwalifikowany personel, który zaangażował się w prowadzenie edukacji. Właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, zebranie wywiadu oraz analiza badań laboratoryjnych pozwoliły ustalić czynniki ryzyka zachorowań na choroby cywilizacyjne.   Ważnym narzędziem  była karta czynników ryzyka zawału serca za pomocą metody SCORECARD, dzięki  której  pacjent  zrozumiał, które czynniki należy możliwie szybko wyeliminować, aby poprawić swój stan zdrowia. Odpowiednio dobrane programy edukacyjne emitowane za pośrednictwem telewizji wpłynęły na wzrost świadomości  pacjentów biorących udział w programach profilaktycznych.
Realizacja projektu pokazała jak ważne są badania profilaktyczne. Mimo niskiej frekwencji aż 953 pacjentów zostało skierowanych do leczenia.
Zakupiona aparatura medyczna oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny przyczyniły się do podniesienia jakości usług medycznych oferowanych przez Beneficjenta.


W projekcie wprowadzono standardy europejskie, co na skalę regionu Bieszczad było ewenementem. Badania były wykonywane na wysokiej jakości aparaturze medycznej. Innowacją w badaniach profilaktycznych było wykonanie badań pogłębionych, co pozwoliło dokładnie zdiagnozować stan zdrowia pacjenta. Projekt wniósł wkład w udostępnianiu usług medycznych  dotyczących trzech chorób docelowych, tym samym usprawnił dostęp i jakość usług medycznych. Mając na uwadze ciągłość badań profilaktycznych,  dzięki projektowi Beneficjent może je kontynuować w ramach dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki projektowi Beneficjent oferuje ulepszoną dostępność i jakość usług medycznych. Te korzyści będą miały wpływ na poprawę statusu zdrowotnego mieszkańców regionu Bieszczad.


Zdzisława Kamińska
Koordynator ds. Projektu

Dodatkowe informacje